Ochrana osobných údajov

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ: GOLF TN s.r.o.

so sídlom: Ľ. Štúra 373/6, 019 01 Ilava

IČO: 54373611

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 43098/R

Kontaktné údaje: 0917 365 365

email: info@365golf.sk

1.   Úvodné ustanovenia

1.1  Ochrana osobných údajov našich klientov a iných fyzických osôb je pre nás dôležitá. Tieto podmienky vysvetľujú, akým spôsobom spracúvame pri poskytovaní našich služieb osobné údaje v rámci alebo za účelom prevádzkovania golfového odpaliska 365 Golf Range Trenčín, na adrese: Legionárska 3168, 911 04 Trenčín.

1.2  Ak máte akékoľvek otázky, môžete nás kontaktovať telefonicky na +421 917 365 365, e-mailom na info@365golf.sk alebo poštou na adrese nášho sídla.

1.3  Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR”), ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby, ďalej ustanoveniami zákona NRSR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, ktoré sa na nás vzťahujú, ako aj ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.

2.   Dôvody spracúvania osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov je z našej strany nevyhnutné najmä preto, aby sme mohli:

a) poskytovať služby našim klientom a vykonávať podnikateľskú činnosť v súlade s predmetom činnosti našej spoločnosti;

b) plniť si zákonné a zmluvné povinnosti; a

c) chrániť oprávnené záujmy nás, našich klientov a iných osôb.

3.   Spôsob získavania osobných údajov

Ak ste náš klient, obchodný partner alebo zamestnanec, Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od Vás. V takom prípade je získanie Vašich osobných údajov dobrovoľné. V závislosti od konkrétneho prípadu neposkytnutie osobných údajov môže mať vplyv na našu schopnosť poskytnúť kvalitné služby alebo vo výnimočných prípadoch aj našu povinnosť odmietnuť poskytnúť služby. Osobné údaje o našich klientoch, obchodných partneroch a zamestnancoch môžeme získavať aj z verejne dostupných zdrojov, od orgánov verejnej moci alebo od iných osôb.

4.   Účely a právne základy spracúvania osobných údajov

Účel spracúvania osobných údajov:

a) Výkon podnikateľskej činnosti – primárne prevádzka golfového odpaliska a s tým súvisiace poskytovanie služieb osobného trénera, služieb reštaurácie, doplnkových služieb a výkon ostatných činností v rámci predmetu podnikania;

b) Vytvorenie a spracovávanie databázy klientov a poskytnutých služieb;

c) Prevádzkovanie on-line rezervačného systému;

d) Prevádzkovanie databázy s on-line prístupom klienta k vlastnému kontu;

e) Personálne a mzdové účely;

f) Zverejňovanie fotografií zamestnancov na webovej stránke prevádzkovateľa a sociálnych sieťach;

g) Účtovné a daňové účely;

h)   Vybavovanie sťažností a reklamácií poskytnutých služieb;

i)   Preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov (právna agenda);

j) Ochrana majetku prostredníctvom kamerového systému;

k)   Marketingová komunikácia;

l)  Dobrovoľné zverejňovanie osobných údajov (napr. prostredníctvom sociálnych sietí a web stránky prevádzkovateľa);

m) Štatistické účely

n) využívanie tzv. cookies na webových doménach Prevádzkovateľa,

5.   Právny základ podľa GDPR

5.1  Oprávnené záujmy, ktoré sledujeme pri spracúvaní osobných údajov na vyššie uvedené účely, sú:

a) prevádzka golfového odpaliska (zahŕňajúca efektívnu obsluhu klientov, prehľadnú evidenciu plnení poskytnutých si navzájom klientom a spoločnosťou);

b) zamedzenie podvodom;

c) zefektívnenie procesu objednávok a rezervácií služieb (vrátane osobných tréningov a služieb reštaurácie) golfového odpaliska;

d) kontrola dodržiavania pracovnej disciplíny, prevádzkového poriadku a kontrola dodržiavania zmluvných podmienok (evidencia využitia služieb a vykonania platieb);

e) ochrana majetku prevádzkovateľa, zaistenie bezpečnosti zamestnancov a iných osôb, kontrola vstupov a odchodov z priestorov recepcie prevádzkovateľa, zamedzenie pohybu neznámych osôb v priestoroch recepcie prevádzkovateľa;

f) informovanie klientov o produktoch a službách prostredníctvom e-mailového newslettera, informovanie klientov o prevádzkových zmenách, budovanie vzťahov so zákazníkmi;

5.2  Osobitná informácia o spracúvaní osobných údajov kamerovým systémom so záznamom

a) Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje fyzických osôb prostredníctvom kamerového systému so záznamom.

b) V zmysle ust. čl. 13 GDPR týmto prevádzkovateľ poskytuje v súvislosti s kamerovým systémom nasledovné informácie:

c) Prevádzkovateľ: GOLF TN s.r.o.

d)   Kontaktné údaje prevádzkovateľa: Ľ. Štúra 373/6, 019 01 Ilava

e)   Kontaktné údaje:

telefón: 0917 365 365, email: info@365golf.sk

f) Účel spracúvania: Monitorovanie priestoru recepcie a priľahlých priestorov golfového odpaliska 365 Golf Range Trenčín za účelom ochrany majetku prevádzkovateľa, zaistenie bezpečnosti zamestnancov a iných osôb.

g) Právny základ spracúvania: Oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR: ochrana majetku prevádzkovateľa, zaistenie bezpečnosti zamestnancov a iných osôb, kontrola vstupov a odchodov z priestorov recepcie prevádzkovateľa, zamedzenie pohybu neznámych osôb v priestoroch recepcie prevádzkovateľa.

h) Príjemcovia/kategória príjemcov: Súdy, polícia, advokáti, orgány činné v trestnom konaní.

i)   Doba uchovávania záznamu: 48 hodín (2 dni) od momentu vyhotovenia záznamu.

j)   Kamerový systém funguje v nepretržitom režime.

k) Prenos osobných údajov do tretích krajín: Nevykonáva sa.

l)   Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: Nevykonáva sa.

5.3  Práva dotknutej osoby:

a) Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

b) Dotknutá osoba má tiež právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú.

5.4   V prípade takéhoto namietania prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže:

a) Nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo

b) Dôvody na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

6.   Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?

Osobné údaje našich klientov a iných fyzických osôb sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov, napr. našim zamestnancom, osobám, ktoré poverujeme vykonaním jednotlivých úkonov právnych služieb, ekonomických služieb, našim účtovným poradcom, našim profesionálnym poradcom (napr. audítor, právnik), orgánom štátnej správy a orgánom verejnej moci (najmä v prípade plnenia zákonných povinností alebo za účelom odhaľovania páchania priestupkov a trestnej činnosti) a poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory našej prevádzky fitness centra, vrátane zamestnancov týchto osôb.

7.   Prenos osobných údajov do tretích krajín

7.1  Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutej osoby do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

7.2  Nevyužívame cloudové služby a Vaše osobné údaje spracúvané automatizovanými systémami sú uložené na úložných zariadeniach v priestoroch golfového odpaliska 365 Golf Range Trenčín, pričom v tejto súvislosti využívame služby IT podpory od spoločnosti  YourGolfBooking.com Ltd., so sídlom:  Suite 3, Tower House, High Street, Aylesbury, HP20 1SQ, Spojené kráľovstvo, Company nr.: 07733449.

8.   Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Vo všeobecnosti, doba uchovávania vyplýva z právnych predpisov. Ak z právnych predpisov nevyplýva, dobu uchovávania Vašich osobných údajov, vždy vo vzťahu ku konkrétnym účelom, určuje naša spoločnosť prostredníctvom našich interných politík. Ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe súhlasu, po jeho odvolaní sme povinní osobné údaje ďalej nespracúvať na daný účel. To však nevylučuje, že Vaše osobné údaje môžeme ďalej spracúvať na inom právnom základe, najmä ak ide o splnenie zákonných povinností.

9.   Automatizované individuálne rozhodovanie

Naša spoločnosť nevyužíva získané osobné údaje na automatizované rozhodovanie (vrátane profilovania).

10. Práva dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov

10.1       Ak o Vás spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

10.2   Právo namietať máte aj voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na základe oprávnených alebo verejných záujmov podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) a f) GDPR.

10.3   ustanovuje všeobecné podmienky výkonu Vašich jednotlivých práv. Ako dotknutá osoba máte najmä:

a) Právo požiadať o prístup k osobným údajom podľa článku 15 GDPR, ktoré o Vás spracúvame. Toto právo zahŕňa právo na potvrdenie o tom, či o Vás spracúvame osobné údaje, právo získať prístup k týmto údajom a právo získať kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, ak je to technicky uskutočniteľné;

b) Právo na opravu a doplnenie osobných údajov podľa článku 16 GDPR, ak o Vás spracúvame nesprávne alebo neúplne osobné údaje;

c) Právo na vymazanie Vašich osobných údajov podľa článku 17 GDPR;

d) Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa článku 18 GDPR;

e) Právo na prenosnosť údajov podľa článku 20;

f) Právo namietať voči oprávneným alebo verejným záujmom, ktoré sledujeme podľa čl. 21 GDPR.

10.4 Ako dotknutá osoba máte tiež právo kedykoľvek podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky podľa ust. § 100 zákona NRSR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Viac informácií je možné nájsť na webovej stránke www.dataprotection.gov.sk.

10.5 Svoje práva si môžete uplatniť písomne na adresu sídla prevádzkovateľa, e-mailom na info@365golf.sk alebo osobne v prevádzke golfového odpaliska 365 Golf Range Trenčín. Prevádzkovateľ Vás môže požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie Vašej totožnosti.

Zmena podmienok ochrany súkromia

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, ak zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na našej webovej stránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.